DOMINIKA ORAMUS
INDIVIDUAL PAGE

WYKŁADOWCA

Uczę literaturoznawstwa i współczesnych teorii krytyczno-literackich, prowadzę zajęcia prezentujące dwudziestowiecznych pisarzy, m.in. Jamesa Joyce’a, Johna Fowlesa i Angelę Carter.
PROMOTOR

Prowadzę prace magisterskie i doktorskie poświęcone współczesnej literaturze anglojęzycznej , kulturze popularnej, zwłaszcza science fiction, filmowi oraz literaturze w przekładzie.
RECENZENT

Recenzuję prace magisterskie pisane w Instytucie Anglistyki UW z zakresu dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej literatury brytyjskiej, a także prace doktorskie na temat współczesnej powieści.
POPULARYZATOR

Na festiwalach nauki, konwentach fantastów i odczytach dla publiczności opowiadam o literaturze i cywilizacji. Jestem także autorką recenzji książek popularnonaukowych w prasie.
PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

Moje książki są poświęcone fantastyce, cywilizacji współczesnej, katastrofizmowi i metafizyce w kulturze postmodernistycznej; opublikowałem też monografie Angeli Carter i J.G. Ballarda.
KONFERENCJE

Uczestniczyłam z referatami w licznych anglistycznych konferencjach międzynarodowych, dwie z nich współorganizowałam, a także byłam gościem.
ARTYKUŁY NAUKOWE

Ukazywały się w polskich i europejskich czasopismach naukowych poświęconych literaturoznawstwu, naukoznawstwu, socjologii kultury i refleksji nad współczesną cywilizacją globalną.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

W początkach pracy na uczelni interesowałam się poetyką postmodernizmu, eksperymentami formalnymi w powieści współczesnej, realizmem magicznym i metafikcją, a także pisarstwem kobiet.
PUBLIKACJE NAUKOWE

Od pierwszego roku studiów pisywałam do prasy kulturalnej artykuły i recenzje powieści oraz przeprowadzałam wywiady z pisarzami; w późniejszych latach zaczęłam publikować teksty naukowe.

Ph.D. STUDENTS

Jestem opiekunem naukowym prac powstających w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzę też zajęcia kierowane do doktorantów.
M.A. STUDENTS

Na seminarium magisterskim British Fiction of the 20th Century, które prowadzę w Instytucie Anglistyki, powstają prace na temat m.in. realizmu magicznego, science fiction i literatury postkolonialnej.
SEMINARS & COURSES

Ich tematem jest m.in. pisarstwo Jamesa Joyce’a, Angeli Carter i Johna Fowlesa, a także strategie narracyjne we współczesnej prozie, dwudziestowieczne opowiadanie brytyjskie i intertekstualność